Wat is de LIOR

In deze Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) zijn de technische eisen beschreven die de gemeente Delft aan de inrichting van de openbare ruimte stelt. Deze eisen hebben onder andere betrekking op infrastructuur, groen, water, speelvoorzieningen etc. De LIOR is richtinggevend, zowel voor externe partijen als voor de eigen organisatie. De richtlijnen en eisen in de LIOR dienen bij de planuitwerking aangehouden te worden. Afwijkingen zijn mogelijk maar alleen als u hiervoor toestemming heeft gekregen van de gemeente via het Toetsoverleg Openbare Ruimte.

Handleiding Digitale LIOR

De verschillende functionaliteiten zijn overzichtelijk onder de verschillende tegels ondergebracht. Onderstaand vindt u een beschrijving van iedere functionaliteit.

LIOR vanuit de kaart

Om te achterhalen welke eisen in uw projectgebied gelden, gebruikt u de tegel LIOR vanuit de kaart. In de kaart tekent u het plangebied in en geeft u vervolgens aan voor welke categorieën en ontwerpfases u de richtlijnen wilt ophalen. U kunt een selectie maken van categorieën en planfasen maar vaak is het handig om alles te selecteren. Uiteindelijk krijgt u het resultaatscherm zichtbaar waarbij overzichtelijk, per categorie, de eisen zijn opgesomd die in het geselecteerde projectgebied gelden.

Kaart viewer

Als gemeente stellen wij diverse kaarten beschikbaar. Klimaatstresstesten, ambitiekaarten, archeologie en milieukaarten (geluid, bodemverontreinigingen, etc) zijn van invloed op het project. In de kaartviewer kunt u de verschillende kaartlagen raadplegen. Als gemeente streven wij er naar om hierin zo volledig mogelijk te zijn. Derhalve kunt u daar geen rechten aan ontlenen.

LIOR

In bepaalde situaties is het prettig om alle eisen per categorie in één overzicht te hebben. Daarmee ziet u bijvoorbeeld het verschil in inrichtingseisen tussen de Binnenstad en een jaren 60 woonwijk. Kortom, via de tegel LIOR kunt u alle eisen die zijn opgenomen in de digitale LIOR inzien. Als u inzicht wilt in de specifieke eisen die in uw plangebied gelden dan kunt u daar het beste de tegel “Lior vanuit de kaart” voor gebruiken.

Materiaalboek

Alle toegepaste inrichtingselementen zijn onder de tegel Materiaalboek per categorie gerubriceerd. Het is een handig overzicht waarin u de specificaties per element kunt vinden. Het is vooral voor de ontwerper prettig om een overzicht te hebben van de voorgeschreven materialen in de verschillende gebieden (Binnenstad, Voor- en naoorlogse schil, Dragers van de stad etc.).

Tekeningenboek

In het tekeningenboek zijn alle technische tekeningen in DWG-format te vinden die bij de eisen zijn opgenomen. Handig in één overzicht, gerubriceerd naar de verschillende categorieën. Deze principetekeningen verzoeken wij u om bij voorkeur te hanteren De tekeningen kunt u via de knop downloaden zodat u die eenvoudig in uw werkvoorbereiding kunt inzetten.

Beleidsstukken

Veel eisen komen voort uit het vastgesteld beleid van onze gemeente. Het gaat te ver om het beleid volledig op te nemen in een eis. Onder de tegel Beleidsstukken kunt u het vigerende beleid van onze gemeente terugvinden.
We streven er naar hierin zo volledig mogelijk te zijn. Kunt u uw onderwerp niet vinden dan verzoeken wij contact op te nemen met de gemeente.

Planprocedure

In de planprocedure is per planfase beschreven uit welke deelproducten het ingediende plan dient te bestaan om door de gemeente beoordeelt te kunnen worden. Inclusief de eisen de gemeente stelt aan de deelproducten. Als u zonder overleg hiervan afwijkt dan kunnen wij het projectplan niet beoordelen.