Planprocedure

Initiatieffase

Een idee ontstaat binnen de gemeente of bij een externe partij waardoor een initiatief tot stand komt

Er zijn drie verschillende mogelijkheden voor het ontwerpen, realiseren en beheren van een project in de openbare ruimte:

 1. Het ontwikkelen en realiseren van het project gebeurt door een externe initiatiefnemer terwijl de gemeente toezicht houdt en de werkzaamheden toetst;
 2. Het ontwikkelen en realiseren van het project gebeurt in opdracht van de gemeente;
 3. De gemeente en externe initiatiefnemer voeren gezamenlijk een project uit.


In de initiatieffase wordt het project gedefinieerd. De volgende deelproducten maken hier deel van uit:

 • Programma van eisen
 • Ruimtelijk referentiekader inclusief ontwerp op hoofdlijnen
 • Afbakening van het project
 • Omschrijving van het projectresultaat

De initiatiefnemer legt het plan ter goedkeuring voor aan de gemeente. Het wordt behandelt in het 1e Toetsoverleg van de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Voor de indieningsvereisten zie het document ‘Indieningsvereisten Toetsoverleg BOR’. De opmerkingen van het Toetsoverleg op het ontwerp dienen in de Ontwerpfase te worden verwerkt.


Ontwerpfase

In de Ontwerpfase wordt het ontwerp van de openbare ruimte verder uitgewerkt. Eerst tot een ontwerp op hoofdlijnen en daarna tot een gedetailleerd ontwerp. Beide ontwerpen moeten ter toetsing aan de gemeente worden aangeleverd.

De aangeleverde documenten worden behandelt in het 2e en 3eToetsoverleg BOR. Eventuele afwijkingen van de LIOR kunnen in deze fase worden aangegeven en besproken. Alleen bij akkoord van het Toetsoverleg mogen deze in het ontwerp worden opgenomen. De vereisten voor de in te dienen stukken staan opgenomen in het document ‘Indieningsvereisten toetsoverleg BOR’

Het is aan de ontwikkelende partij om de onderbouwing voor de afwijking van deze LIOR aan te leveren en de gelijkwaardigheid van de alternatieve oplossing aan te tonen.

Het door het 3e Toetsoverleg geaccordeerde definitieve ontwerp is het uitgangspunt voor de uitvoering en oplevering.


Uitvoeringsfase

In de uitvoeringsfase wordt het werk aanbesteed en uitgevoerd. De volgende deelproducten moeten worden aangeleverd:

 • bouwplaatsinrichting incl aan- en afvoerroute’s
 • vooropname bouwplaats en omgeving

Het Bestek en/of Uitvoerings Ontwerp (UO) worden alleen getoetst wanneer de gemeente zelf als opdrachtgever optreedt. In alle andere gevallen is het door het 3e Toetsoverleg geaccordeerde Definitief Ontwerp leidend en is het de verantwoordelijkheid van de ontwikkelende partij om te zorgen dat het bestek conform DO is. Het DO geldt dan ook als leidraad voor de oplevering.

Bij de afronding van de werkzaamheden moet de ingerichte openbare ruimte worden opgeleverd en overgedragen aan de gemeente. Hiervoor geldt het opleverprotocol van de gemeente Delft. De volgende deelproducten  moeten worden aangeleverd:

 • Melding ingebruikname
 • Opname rapport
 • Revisiegegevens
 • Procesverbaal van oplevering

De definitieve oplevering vindt pas plaats nadat alle deelproducten zijn geaccordeerd en de revisietekeningen zijn verwerkt.